fbpx

Regulamin

Data wejścia w życie Regulaminu: 10 września 2019 roku

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW W MUZEUM ŚWIAT ILUZJI

§1. DEFINICJE

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów lub produktów poprzez stronę internetową www.museumworldofillusion.com oraz www.swiatiluzji.pl;

Strona - oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.museumworldofillusion.com oraz www.swiatiluzji.pl, i jej podstrony, której administratorem jest Muzeum;

Sprzedawca – Muzeum Świat Iluzji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Rynek Starego Miasta 19/21 (00-272 Warszawa), a wykonującej swoją działalność przy ul. Rynek Starego Miasta 19/21 (00-273 Warszawa), wpisana do rejestru WA.XIII NS-REJ.KRS/62924/17/361, REGON:366932467, NIP: 1132936609;

Użytkownik - osoba korzystająca z Witryny celem zakupu Biletu;

Bilet - oznacza dokument uprawniający do zwiedzania Muzeum w postaci papierowej lub elektronicznej;

Strona Płatności – strona internetowa zarządzana przez zewnętrznego operatora i wybrana przez Muzeum do realizacji płatności. Operator definiuje swój własny regulamin płatności, który znajduje się na stronie operatora płatności.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu Biletu.
 2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem Biletu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony, zakupu Biletu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
 4. Do korzystania ze Strony niezbędne jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. możliwość dokonywania płatności przez udostępnione metody płatności;
  4. możliwość prezentacji zakupionego biletu na urządzeniu elektronicznym lub w wersji papierowej

§ 3 ZAKUP BILETU

 1. Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Strony, zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest na podstronie https://swiatiluzji.tikecik.pl. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie na kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:
  1. Wejście na podstronę https://swiatiluzji.tikecik.pl
  2. wybór daty zwiedzania wystawy,
  3. wybór godziny, liczby i rodzajów Biletów,
  4. Przejścia do koszyka zamówienia i wybór sposobu płatności
  5. podanie danych Użytkownika (adres email, numer telefonu komórkowego, etc), które są wymagane przy dokonywaniu płatności
  6. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków Regulaminu zwiedzania, Regulaminu zakup biletów online oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, w treści wskazanej na podstronie Witryny,
  7. złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „zamawiam z obowiązkiem zapłaty",
  8. dokonanie płatności,
  9. otrzymanie biletu na podany adres email.
 3. Umowę zakupu biletu uważa się za zawartą, tj. bilet zakupiony, po dokonaniu rejestracji płatności Użytkownika w systemie Sprzedawcy.
 4. Rodzaje biletów i ceny zostały określone na stronie internetowej oraz w Regulaminie Zwiedzania Muzeum Iluzji. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży różnych kategorii Biletów. Jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej, zakup biletów będzie możliwe nie później niż dzień przed planowaną datą zwiedzania.
 5. Sprzedawca poprzez zamieszczenie informacji w Witrynie może wprowadzić okresowe lub stałe ograniczenia sprzedaży Biletów Terminowych oraz Biletów Grupowych oraz może określić terminy, w których możliwa jest realizacja Biletów Terminowych oraz Biletów Grupowych oraz pulę dostępnych Biletów terminowych oraz Biletów Grupowych dostępnych na dany termin.
 6. Użytkownik nabywając Bilet akceptuje Regulamin Zwiedzania Muzeum Świat Iluzji.
 7. W przypadku zakupu Biletów on-line Użytkownik ma obowiązek udokumentowania zniżek przy wejściu na wystawę.
 8. Użytkownik, który kupi Bilet, otrzyma potwierdzenie jego zakupu w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.
 9. Użytkownik nie ma prawa odsprzedawania biletu.

§ 4 PŁATNOŚĆ ZA BILET

 1. Płatność za Bilet za pośrednictwem Strony możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności zgodnie z regulaminem Strony Płatności.
 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety.
 4. Płatność powinna być dokonana bezpośrednio po dokonaniu zamówienia na Bilety. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności (15 minut), zamówienie Użytkownika zostanie anulowane. Momentem decydującym o dokonaniu płatności jest data otrzymania przez Muzeum informacji o wykonaniu płatności.
 5. Ceny wskazane na Stronie i w potwierdzeniu zamówienia są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Niedopuszczalne jest samodzielne opłacanie zamówienia przez Użytkowników tradycyjnym przelewem na konto Muzeum. Każdorazowo takie rozwiązanie musi uzyskać zgodę Muzeum.

§ 5 DOSTAWA I REALIZACJA BILETÓW

 1. W przypadku złożenia zamówienia i dokonania płatności za Bilety, na adres email Użytkownika zostanie wysłana wiadomość email zawierająca Bilet w postaci pliku w formacie PDF.
 2. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Biletu wysłanego Użytkownikowi w formie email jest komputer lub telefon z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF i umożliwiającym ich wyświetlanie w sposób umożliwiający odczytanie kodu kreskowego lub odczytanie numeru identyfikacyjnego biletu.
 3. Użytkownik może także posługiwać się wydrukiem papierowym umożliwiającym odczytanie kodu kreskowego lub numeru identyfikacyjnego biletu.
 4. W przypadku zamówienia Biletu Szkolnego lub Grupowego zamawiający jest traktowany jako kierownik grupy i jest odpowiedzialny za zapoznanie i przestrzeganie przez grupę regulaminów Muzeum. Bilet Grupowy kierownik grupy otrzymuje w jednej wiadomości emailowej.
 5. Podstawą wstępu Użytkownika na wystawę jest okazanie ważnego Biletu. W wypadku Biletu Szkolnego lub Grupowego Bilet okazuje kierownik grupy lub opiekun.
 6. Wraz z okazaniem Biletu zakupionego online Bilet podlega skasowaniu przez obsługę wystawy poprzez odczytanie kodu kreskowego skanerem i adnotację w systemie komputerowym Sprzedawcy o wykorzystaniu Biletu. W razie awarii systemu komputerowego obsługa wystawy kasuje Bilet poprzez fizyczne przerwanie Biletu lub adnotację o wykorzystaniu Biletu.
 7. Użytkownik jest obowiązany do posiadania Biletu w całym okresie zwiedzania wystawy i okazania go na każde wezwanie obsługi wystawy.
 8. Jeżeli Użytkownik udostępni Bilet, kod Biletu lub numer transakcji osobie trzeciej, w przypadku zgłoszenia się kilku osób z tym samym Biletem, upoważnioną do zwiedzania wystawy będzie wyłącznie osoba, która jako pierwsza okaże Bilet obsłudze wystawy.

§6 ZWROT BILETU

 1. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie przez Użytkownika. Powyższe nie narusza praw konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt. 12) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zmianami).
 2. Bilet, który nie zostanie zrealizowany, nie podlega wymianie lub zwrotowi po upływie jego terminu ważności.
 3. Użytkownik ma prawo do zwrotu lub wymiany Biletu wyłącznie w przypadku całkowitego zamknięcia wystawy z powodów technicznych lub losowych przez Sprzedającego.
 4. Nie stanowi podstawy do zwrotu lub wymiany Biletu wprowadzenie przez obsługę wystawy okresowego ograniczenia zwiedzania ze względu na nadmiar zwiedzających.
 5. W razie niemożności zrealizowania Biletu w terminie wskazanym na Bilecie ze względu na wprowadzenie ograniczenia zwiedzania wystawy, Użytkownikowi przysługuje zwrot zapłaconej przez niego ceny za Bilet lub możliwość realizacji Biletu w terminie uzgodnionym z obsługą wystawy.
 6. W przypadku zamknięcia wystawy Sprzedający bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.
 7. W przypadku zamknięcia wystawy Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić zwrot Biletu nie później niż w terminie ważności Biletu za pomocą poczty elektronicznej w trybie określonym poniżej.
 8. W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu za pomocą poczty elektronicznej, Użytkownik wysyła wiadomości email na adres contact@museumworldofillusion.com, w której należy:
  1. wpisać jako tytuł wiadomości: „zwrot biletu";
  2. zamieścić powód zwrotu;
  3. zamieścić jako załącznik potwierdzenie dokonania płatności oraz Bilety
   otrzymane w formacie PDF;
  4. zamieścić numer konta do zwrotu płatności.
 9. W przypadku zgłoszenia zwrotu za pomocą poczty elektronicznej Muzeum w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia:
  1. zwróci zapłaconą cenę przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu zwrotu biletu, albo
  2. poinformuje Użytkownika o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach, w formie wiadomości email wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu.

§ 7 PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Prawo do składania reklamacji w trybie niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
 2. Wszelkie reklamacje należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: contact@museumworldofillusion.com lub pisemnie na adres Sprzedającego [Warszawa 00-272 ul. Rynek Starego Miasta 21] z dopiskiem „reklamacja".
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji do Sprzedającego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii korespondencji z Użytkownikiem.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Sprzedający niezwłocznie wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Użytkownika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Użytkownik ma prawo do dochodzenia roszczeń nieuwzględnionych w postępowaniu reklamacyjnym przed właściwym sądem powszechnym.

§ 8 INFORMACJA HANDLOWA (NEWSLETTER)

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie realizacji zamówienia przez Internet lub w terminie późniejszym na stronie www.museumworldofillusion.com oraz www.swiatiluzji.pl.
 2. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sprzedającego.
 3. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Muzeum Świat Iluzji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Rynek Starego Miasta 21 (00-272) wykonująca swoją działalność przy ul. Rynek Starego Miasta 19/21 (00-272 Warszawa, wpisana do rejestru WA.XIII NS-REJ.KRS/62924/17/361, REGON: 366932467, NIP: 1132936609 w celu wysyłania Newslettera.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty samodzielnie poprzez wysłanie emaila informującego o rezygnacji z Newslettera na adres contact@musuemworldofillusion.com.

§9 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Muzeum Świat Iluzji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Rynek Starego Miasta 21 (00-272) wykonująca swoją działalność przy ul. Rynek Starego Miasta 19/21 (00-272 Warszawa, wpisana do rejestru WA.XIII NS-REJ.KRS/62924/17/361, REGON: 366932467, NIP: 1132936609.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika ze Strony, w tym zamówienia Biletu lub przygotowania i realizacji sprzedaży Biletu lub Produktów.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do rezerwacji i zakupu Biletu. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Administrator zapewnia korzystającemu z Serwisu następujące formy kontaktu:
  1. e-mail: contact@museumworldofillusion.com;
  2. pisemnie na adres: Muzeum Świat Iluzji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Rynek Starego Miasta 19/21, 00-272 Warszawa.
 5. Dane osobowe Użytkownika są zabezpieczone przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem najwyższej staranności.
 6. Dane osobowe korzystającego z serwisu przetwarzane są w celu realizacji zakupu biletu za pomocą Serwisu oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości usług i optymalizacji korzystania z Serwisu.
 7. Korzystający może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym korzystającego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies) oraz ze skryptów śledzących, w celu analizy i prowadzenia statystyk dotyczących odwiedzin Serwisu. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony.
 9. Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom, między innymi operatorom płatności, jedynie w celu realizacji zawartej umowy.
 10. Administrator może być zobligowany do przekazania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 11. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 5 lat.
 12. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych osobowych, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, a także usunięcia z bazy danych, bądź wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Użytkownik może w każdym momencie wycofać wyrażoną zgodę. Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę w formie wiadomości email na adres contact@museumworldofillusion.com.
 13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 10 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Strona internetowa www.museumworldofillusion.com oraz www.swiatiluzji.pl oraz wszystkie jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych i marketingowych.
 2. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.museumworldofillusion.com oraz www.swiatiluzji.pl i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.
 3. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.museumworldofillusion.com oraz www.swiatiluzji.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstron z plików cookies w celach wyżej określonych.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet z przyczyn przez niego niezawinionych, indywidualne ustawienia komputerów Użytkowników oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców zapewniających Użytkownikowi dostępu do sieci Internet.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w siedzibie Sprzedającego, w kasie Sprzedającego oraz na stronie www.museumworldofillusion.com oraz www.muzeumswiatiluzji.pl.
 3. Sprzedający zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na Stronie. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich ogłoszenia na Stronie i nie dotyczą Biletów sprzedanych przez dniem ogłoszenia zmian.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
  1. jednostronnego decydowania o zawartości Strony, dokonywania w niej zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników;
  2. czasowego zawieszania działania Strony i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów przez Stronę;
  3. przy czym decyzje te nie będą naruszać praw nabytych uprzednio przez Użytkowników.
 5. Sprzedający zastrzega, że korzystanie ze Strony odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Strony przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw. Sprzedający nie odpowiada za:
  1. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Strony bądź też jej czasowej niedostępności;
  2. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika;
  3. jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Strony;
 6. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedającego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innych przepisów i aktów wykonawczych.